Zapytanie ofertowe – Zajęcia z doradztwa zawodowego

Maj
2013
13

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zwraca się z zapytaniem ofertowym o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego

Ofertę należy złożyć do dnia 3.06.2013 roku, do godziny 15:00.

Termin realizacji zamówienia: 10 – 20 czerwca 2013 roku
Kryterium wyboru stanowi: cena

Inne istotne warunki zamówienia:

  1. Przeprowadzenie zajęć grupowych dla 13 uczestników projektu – usługi wspierające doradcy zawodowego w wymiarze 30 godzin zajęć: 5 dni po 6 godzin i 2 godziny zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika.
  2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników.
  3. Cel: poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy, nauka pisania dokumentów wymaganych do rekrutacji, odkrycie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy.
  4. Zajęcia odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21,
  5. Godziny zajęć zostaną określone w zawartej umowie.
  6. Składający ofertę powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek ich posiadania.
  7. Składający ofertę powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami.
  8. Realizacja zlecenia zadania nastąpi na zasadach zawarcia umowy zlecenia.
  9. Zleceniobiorca w trakcie realizacji szkolenia nie może uczestniczyć w innym szkoleniu finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.