Zapytanie ofertowe – Zajęcia z doradztwa zawodowego

Mar
2014
21

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie zajęć z doradztwa zawodowego

Termin wykonania zamówienia: 22 kwietnia do 6 maja 2014 roku.

Kryterium wyboru stanowi: cena

Zakres zadań do realizacji: Przedmiotem zamówienia są zajęcia z doradztwa zawodowego

 1. Przeprowadzenie zajęć grupowych dla 13 uczestników projektu – usługi wspierające doradcy zawodowego w wymiarze 30 godzin zajęć: 5 dni po 6 godzin zegarowych obligatoryjnie.
 2. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 13 osób w wymiarze przeciętnie 2 godzin zegarowych – fakultatywnie, w zależności od potrzeb uczestników.
 3. Grupę docelową objętą wsparciem stanowi 13 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i zatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej GOPS Pabianice.
 4. Cel szkolenia: poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy, nauka pisania dokumentów wymaganych do rekrutacji, odkrycie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy, udzielenie pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Udział w szkoleniu powinien dostarczyć wiedzy i umiejętności na temat sposobów prezentowania swoich możliwości i kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami jakie oferuje rynek pracy.
 5. Po zakończeniu zajęć Wykonawca zobowiązany jest pisemnie opracować następujące informacje dotyczące każdego uczestnika szkolenia:
  • wykształcenie
  • uprawnienia
  • umiejętności zawodowe
  • samoocena
  • cechy otoczenia
  • propozycje działań

Ofertę należy złożyć na Załączniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 7 kwietnia 2014 roku, do godziny 15:00

 1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach 95-200, ul. Torowa 21, pok. 22
 2. Przesłać pocztą na w/w adres.
 3. Drogą elektroniczną na adres e-maila: gops@pabianice.gmina.pl

Pełna treść zapytania w załączeniu: