Zapytanie ofertowe – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów

Maj
2013
22

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na przeporwadzenie: Treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów – sesja wyjazdowa dla 13 osób w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin realizacji zamówienia: 3 – 5 lipca 2013 roku

Kryterium wyboru stanowi:  cena

Inne istotne warunki zamówienia:

  1. Warsztaty 3 dniowe w wymiarze 20 godzin zajęć.
  2. Przeprowadzenie warsztatów w formie sesji wyjazdowej na terenie województwa łódzkiego.
  3. Wykonawca zapewnia: zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym, wyżywienie, materiały szkoleniowe, dowóz uczestników.
  4. Do oferty należy dołączyć ramowy program warsztatów.

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą lub e-mailem.

Ofertę należy złożyć do dnia 20 czerwca 2013 roku, do godziny 15:00

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z formularzem w załączeniu:

Zobacz też: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania: Trening kompetencji i umiejętności społecznych