Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Kursu z Języka angielskiego dla 1 osoby

Cze
2013
28

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu z Języka angielskiego dla 1 osoby beneficjenta projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Termin realizacji zamówienia: sierpień – grudzień 2013 roku

Kryterium wyboru stanowi: cena

Istotne warunki zamówienia:

  • Przeprowadzenie kursu z języka angielskiego w wymiarze 60 godzin.
  • Kurs powinien się odbyć na terenie miasta Pabianice.
  • Cena powinna obejmować: udział w kursie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Składający ofertę powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami nakłaniającymi obowiązek ich posiadania.
  • Składający ofertę powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania z zakresu nauki języka angielskiego potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami.
  • Realizacja zadania nastąpi na zasadach zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
  • Do oferty należy dołączyć ramowy program kursu.

Ofertę należy złożyć do dnia 29 lipca 2013 roku, do godziny 15:00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu:

Zobacz też: Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów językowych: niemieckiego i angielskiego