Ochrona Danych-GOPS

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, z siedzibą przy ulicy Łaska 3/5

Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do ustalenia prawa do korzystania
oraz otrzymania pomocy i tylko w takim celu będą wykorzystywane. Jednak zgłaszając
się do Ośrodka mają Państwo obowiązek podać wszelkie informacje potrzebne
do rzetelnego ustalenia Państwa sytuacji majątkowej, rodzinnej czy zdrowotnej.

Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia pomocy.

Okres przetwarzania

Zebrane dane będziemy przetwarzać tak długo jak będziecie Państwo korzystać z pomocy Ośrodka.

Czas ten jednak będzie wydłużony w związku z przepisami o archiwizowaniu dokumentów. Najczęściej jest to okres pięciu lat.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez GOPS w Pabianicach danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Panią Dominiką Rybak za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

e-mail: dominika.rybak@outsourcing-iod.pl

Kategorie odbiorców

Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa i skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim przepisy prawa zobowiązują Ośrodek do ich przetwarzania.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.