Ochrona Danych-GOPS

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

Inspektor Ochrony Danych:
Dominika Makowska
adres e-mail: iodgops@pabianice.gmina.pl

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH (GOPS) informuje, iż popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Administrator dołożył wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowe przepisy prawa poprzez wdrożenie odpowiedniej wewnętrznej polityki ochrony danych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Łaskiej 3/5 95-200 Pabianice.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres pocztowy GOPS wskazany wyżej lub na adres e-mail: gops@pabianice.gmina.pl. Ponadto można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Dominiką Makowską, wysyłając wiadomość na adres e-mail:  iodgops@pabianice.gmina.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód. Przetwarzamy nie więcej danych, niż to jest konieczne.

Akty prawne, na podstawie których działa GOPS:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.,
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na jego zlecenie. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie, ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez GOPS, który ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

Posiadacie Państwo prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

2) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;

3) informacji czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.