Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Sie
2015
17

Opublikowany przez:

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa stanowiska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach mieszczącym się przy ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

 I. Stanowisko pracy: podinspektor

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

– Miejsce pracy: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Data zatrudnienia – od 2 listopada 2015r

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu biurowego: word i excel,
 • 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • systematyczność, terminowość, samodzielność;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
 • terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego / do kasy i na konta bankowe /,
 • prowadzenie ewidencji osób, którym przyznano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 • prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt do organu odwoławczego,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 • dokonywanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na konta bankowe
 • obsługa programu PŁATNIK dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych,
 • wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „ Świadczenia rodzinne”
 • podejmowanie całokształtu działań i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • wprowadzanie  zadłużeń do Krajowego Rejestru Długów,

IV. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania )
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenia kandydata o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienia na danym stanowisku.

V. Termin składania dokumentów:

 • kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Torowej 21 w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres GOPS Pabianice w terminie do 18 września 2015 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach”.
 • oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
 • termin otwarcia ofert w dniu 21 września 2015r.
 • konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach w dniu 29 września 2015r. o godz. 14.00, pokój 32
 • konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach,
 • do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
 • wyniki konkursu na stanowisko inspektora zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

VI. Dodatkowe informacje

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu sierpniu 2015r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.