Opublikowany przez:

Obraz może zawierać: tekst
Kontakt do Ośrodka: tel.: 668 374 148, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl
e-puap: /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP

Kontakt w sprawie:
Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego (500 +),
Funduszu Alimentacyjnego:
tel. 668 374 148

Wnioski można składać za pośrednictwem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Kontakt do pracowników socjalnych:
– Renata Bednarek tel. 664 091 403
– Beata Stachura tel. 664 093 503
– Bożena Ziółkowska tel. 664 095 974

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
– Beata Stachura tel. 664 093 503

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
– Renata Bednarek tel. 664 091 403Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

bezzwłocznie powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Pabianicach Tel. 42 215 27 76

lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy odział: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego, Łódź-Bałuty, ul. Kniaziewicza 1/5, Tel. 887 877 690.

Opublikowany przez:

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ POMAGAĆ RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.) oraz Uchwały NR VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice  z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Można np. w ramach organizacji czasu wolnego zabrać dzieci z niewydolnej wychowawczo rodziny do kina, albo pomóc im w nauce.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem alkoholowy

● Nie ma stałego źródła utrzymania

● Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Opublikowany przez:

Przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy od osoby najbliższej, jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu komuś dzieje się krzywda nie czekaj, REAGUJ

Możesz skontaktować się z: – pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5
tel. 668 – 374 – 148,  e-mail: gops@pabianice.gmina.pl
-psychologiem z PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach,
Petrykozy 21, 95-200 Pabianice, tel. 501-535-487  
-kuratorem sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.  42 225 – 51 – 75  
-kuratorem sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach karnych \tel. 42 225 – 51 – 15  
-dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji  tel. 42 225 – 33 – 86    
Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy możesz skorzystać z oferty następujących instytucji:   -Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka
ma charakter całoroczny i całodobowy tel. kontaktowy 42 640-65-91   –Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a
tel. kontaktowy 42 688-18-49   –Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę
przez 7 dni w tygodniu), porady e-mail:niebieskalinia@niebieskalinia.info   -Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
poradnia telefoniczna- tel. 22 668 70 00 dla wszystkich osób
pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa 7 dni w tygodniu w 
godzinach 12.00 –18.00),adres e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl  
-Kryzysowy Telefon Zaufania tel. 116 123, czynny codziennie
w godzinach 14.00 – 22.00   –Centrum Praw Kobiet tel. Zaufania: 22 621-35-37, czynny w godzinach 14:00-22:00
 

Opublikowany przez:

Przemoc w rodzinie to:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

                            Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy od osoby najbliższej, jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu komuś dzieje się krzywda nie czekaj, REAGUJ

Możesz skontaktować się z:

 1. pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, Pabianice, ul. Łaska 3/5 tel. 668 – 374 – 148, e-mail:           gops@pabianice.gmina.pl
 2. pedagogiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątkowisku tel.  42 226 – 39 – 90
 3. pedagogiem Szkoły Podstawowej w Petrykozach tel. 42 215 – 70 -27
 4. pedagogiem Szkoły Podstawowej w Bychlewie tel. 42 214 – 06 -91
 5. pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach tel. 42 214 – 05 – 29
 6. terapeutą ds. uzależnień Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach tel. 42 215 – 50 -15
 7. kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.  42 225 – 51 – 75
 8. kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach karnych tel. 42 225 – 51 – 15
 9. dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji tel. 42 225 – 33 – 86

Jeżeli jesteś osoba doznającą przemocy możesz skorzystać z oferty następujących instytucji:

 • Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy Tel. kontaktowy 42 640-65-91
 • Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Tel. kontaktowy 42 688-18-49
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia”, działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu)
 • konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz. 17.- 21.00, tel. 22 666 28 50, środa w godz. 18.00 – 22.00, tel. 800 120 002
 • porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • konsultacje w wykorzystaniem komunikatora Skype (także dla osób posługujących się jęz. migowym) – poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 (pogotowie.niebieska.linia)
 • strona internetowa: www.niebieskalinia.info
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
 • poradnia telefoniczna 22 668 70 00 dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00)
 • adres e-mailowy: pogotowie@niebieskalinia.pl
 • strona internetowa: www.niebieskalinia.pl
 • Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123 czynny codziennie w godzinach 14.00 – 22.00
 • Centrum Praw Kobiet – telefon zaufania 22 621 35 37 czynny w godzinach 10.00 – 16.00 – dyżur psychologa: od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku), dyżur prawny: czwartek
 • poradnie e-mailowe:

            porady psychologiczne: porady.psychologiczne@cpk.org.pl

            porady prawne:porady.prawne@cpk.org.pl

 • strona internetowa: www.cpk.org.pl

Pomoc dla sprawców przemocy domowej chcących wziąć udział w programie korekcyjno – edukacyjnym, którego celem jest wzięcie odpowiedzialności przez sprawców za swoje zachowanie i zaprzestanie stosowania przemocy:

 • Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 – tel. kontaktowy 42-676-16-61

Opublikowany przez:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Siedziba: 95-200 Pabianice, ul.Łaska 3/5 – tel. 668 – 374 – 148


Magdalena Mielczarek – przewodnicząca
Renata Bednarek – sekretarz komisji – 664-093-503
Beata Stachura – członek komisji
Bożena Ziółkowska – członek komisji

Wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe przyjmuje sekretarz GKRPA w siedzibie komisji w godz:
poniedziałek 12.00-16.00, wtorek 10.00 – 15.15, środa – piątek 8.00-13.00

Oraz

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
PZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W PERTYKOZACH

Tel. 668-607-767

Opublikowany przez:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia, Ministerstwo Sprawiedliwości – inicjator akcji organizuje w dniach 18 – 24 lutego 2019 roku.

zW ramach tegorocznego przedsięwzięcia w dniu 21 lutego 2019 roku w godz. od 14.30 do 17.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 osobom pokrzywdzonym przestępstwem radcowie prawni udzielać będą bezpłatnych porad prawnych. 

W dniach 18 – 24 lutego 2019 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi z sądów okręgu łódzkiego.

Doroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o dyżurach asystentów i kuratorów można znaleźć na stronach internetowych Sądów Rejonowych okręgu łódzkiego (np. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia i Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa)

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Opublikowany przez:

6 grudnia 2018 r. w Domu Kultury w Bychlewie Mikołaj, spotka się z dziećmi z gminy Pabianice

 

FOTO RELACJA – KLIKNIJ

 

Przemoc w rodzinie

Paź
2018
31

Opublikowany przez:

Opublikowany przez:

Zapytanie ofertowe

Opublikowany przez:

Czym jest przemoc wobec dzieci?

To przede wszystkim stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dzieci. To także nie wywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby, rodzice bądź opiekunowie.

Przemoc nie jest związana ze statusem społecznym czy materialnym  i może zdarzyć się w każdym środowisku.

Rozróżniamy następujące rodzaje przemocy wobec dzieci:

Przemoc fizyczna – to wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami itp.

Przemoc seksualna – to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenie kosztem dziecka np.; ekshibicjonizm, , świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się, oglądania pornografii. Przemoc odnosi się także do do zachowań z kontaktem fizycznym (dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem),

Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego wsparcia uwagi i miłości. Wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym nie jest ono w stanie sprostać. Krzywda płynąca ze strony dorosłych ma wielki wpływ na utrudnione formowanie się jego relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie i wreszcie osobowości.

Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica. Nie zapewnienie dziecku właściwego odżywiania, ubrania, ochrony zdrowia, edukacji oraz brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, doświadczenia miłości i troski.

Przemoc wobec dzieci powoduje konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Skutki bicia są nieodwracalne:

 • przemoc fizyczna zostawia ślady w strukturze mózgu i komórkach nerwowych. U dzieci bitych mniej jest istoty szarej w mózgu odpowiedzialnej za przetwarzanie informacji, co jest kluczowe dla procesu myślenia,
 • przemoc rodzi przemoc – dzieci doświadczające przemocy, w kontaktach z rówieśnikami mogą zostać ofiarami przemocy lub stosować przemoc wobec rówieśników,
 • przemoc w znaczący sposób obniża poczucie własnej wartości – dzieci są często sfrustrowane, zalęknione, żyją z przekonaniem, że nie są godne miłości,
 • przemoc zmniejsza ambicje u dzieci – dzieci mające negatywny obraz siebie, są mniej chętne do nauki, mniej kreatywne, nie podejmują wyzwań. W wieku dorosłym rzadziej odnoszą sukcesy zawodowe, mniej chętnie wykonują trudne zadania
 • przemoc powoduje zaburzenia emocjonalne – nie potrafią wyrażać miłości, nie odnajdują szczęścia w związkach.

Syndrom maltretowanego dziecka jako pojęcie medyczne pojawiło się dopiero w 1962 roku. Wydawałoby się, że w XXI wieku nie powinno być przypadków znęcania się fizycznego i psychicznego nad dziećmi. Coraz częściej jednak notuje się w kronikach policyjnych sytuacje śmiertelnych pobić  dzieci przez rodziców lub opiekunów. Kary cielesne to niestety częsta metoda wychowawcza.

ART. 207 Kodeksu karnego uznaje przemoc wobec dzieci za przestępstwo.

Maluchy są bezbronne, nie wiedzą, jak poradzić sobie z problemem. Nie zostawiajmy ich samych, jeśli mamy zasadne podejrzenie co do syndromu dziecka bitego – możesz skontaktować się z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pabianicach ul. Łaska3/5 tel. 668 374 148