Uchylenie uchwały przyznającej dopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu gminy Pabianice

Mar
2015
25

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w związku ze zmianą stanu prawnego, pokryje koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu gminy Pabianice za miesiące styczeń i luty 2015. Do zapłaty w/w opłaty za okres od miesiąca marca 2015 zobowiązane są osoby składające deklarację.

W przypadku gdy posiadacz karty złożył wniosek o jej przyznanie w lutym, nabył on prawo do dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie za miesiąc luty.

Uzasadnienie:

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r. co pociągnęło za sobą natychmiastowe konsekwencje dla samorządów.

Nowela zmienia i określa m.in. maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie nowa ustawa uchyliła art. 6k stanowiący wcześniej podstawę wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz ustanowienia dopłat.

Oznacza to, że uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utraciły moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015 r.

W takim stanie prawnym Rada Gminy Pabianice uchyliła w dniu 2 marca 2015 r. uchwałę Rady Gminy Pabianice nr VIII/487/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu gminy Pabianice.