Opublikowany przez:

GOPS.26.53.2015

ROZEZNANIE CENOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług żywieniowych w 2016 r.

Specyfikacja usługi

 Przygotowanie i wydanie w siedzibie baru/restauracji obiadów dla osób skierowanych przez GOPS, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

Wykonawca zobowiązany będzie do wydania obiadów jednodaniowych:

 • max. 1 raz w tygodniu danie bezmięsne np. naleśniki, pierogi, ryba, placki ziemniaczane; kompot lub herbata,
 • min. 4 razy w tygodniu danie mięsne np. ziemniaki/ryż/makaron, mięso, surówka, kompot lub herbata.

Gramatura posiłków:

– ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – min. 150 g

– mięso lub ryba – min. 100 g

– surówki, jarzyny – min. 100 g

– naleśniki, kluski, pierogi itp. – min. 300 g

– kompot lub herbata – 200 ml

 

Obiady winny być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015.594), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę.

Szacunkowa dzienna liczba osób korzystających z posiłków: 8 osób.

Ilość posiłków może ulec zmianie w zależności od liczby osób zakwalifikowanych przez GOPS Pabianice.

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: 02 styczeń 2016 r.

Zakończenie: 23 grudzień 2016 r.

Posiłki winny być wydawane w godzinach 12-17.

Wykonawca wydaje obiady na podstawie imiennej decyzji administracyjnej, dostarczonej przez osobę pobierającą obiady. W decyzji wyszczególniona jest liczba przyznanych obiadów w danym miesiącu.

Kryteria wyboru ofert

– Cena – 100%

Cenę oferty należy podać jako stawkę za 1 posiłek.

Umowa i płatność

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury/rachunku potwierdzonego wykazem osób, które odebrały posiłek.

Powyższe dokumenty należy przesłać listem lub dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka najpóźniej 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wystawiona jest faktura/rachunek.

Prosimy o złożenie oferty na załączonym wzorze (załącznik nr 1 do zapytania) i dostarczenie jej do siedziby Ośrodka w terminie do 14.12.2015 r. – osobiście lub pocztą email.

Osoba do kontaktów: Kamila Olejnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach

Ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

Tel. 668 374 148

gops@pabianice.gmina.pl

 


                                                    Kierownik GOPS Pabianice

                                                    Magdalena Mielczarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowany przez:

http://gopspabianice.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-jb/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-opiekunczych.html

Opublikowany przez:

Z uwagi na małą liczbę rodzin zgłoszonych do konkursu w poszczególnych szkołach, zmieniamy regulamin konkursu. Zostanie on przeprowadzony jednoetapowo w dniu 7 grudnia 2015

Wszystkich chętnych do kibicowania rodzinom w ich zmaganiach o zwycięstwo serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Bychlewie na godz. 17.00 w dniu 7 grudnia 2015r.

Tu do pobrania nowy

Opublikowany przez:

Zapraszamy do udziału rodziny, których min. jedna osoba jest uczniem szkoły z terenu gminy Pabianice.

Do wygrania wydarzenia integrujące rodzinę, min. bilety do kina, uroczysta kolacja, gra w kręgle, termy w Uniejowie oraz nagroda główna – weekend we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!!!!!!!!!

Opublikowany przez:

23 września, w środę, o godzinie 17, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach przy ul. Kościuszki 14 odbędą się bezpłatne warsztaty prawne pt. „Niepłacenie alimentów jako forma przemocy ekonomicznej.”

Potkanie poprowadzą adwokat Anna Kowalkiewicz i adwokat Anna Szczepaniak. Poruszą i wyjaśnią następujące zagadnienia:

 • kto może, a kto nie może ubiegać się o przyznanie alimentów?
 • jak napisać, gdzie złożyć oraz jakie są niezbędne dokumenty do złożenia pozwu o alimenty?
 • problem alimentów na dziecko pracujące, uczące się i dorosłe dziecko niepełnosprawne
 • jak długo rodzice powinni płacić alimenty na dziecko? Czy dziadkowie i rodzeństwo również mają obowiązek alimentacyjny?
 • jak uzyskać świadczenia od ojca dziecka na czas ciąży?
 • obowiązek łożenia środków na utrzymanie rodziny w czasie trwania małżeństwa oraz alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego?
 • jaki przebieg mają sprawy o alimenty?
 • dochodzenie alimentów w postępowaniu egzekucyjnym
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Uczestnicy warsztatów będą mogli zadawać pytania odnośnie najbardziej interesujących dla nich zagadnień.

Zapisy prowadzone są pod nr tel. 42 715 10 72.

Opublikowany przez:

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa stanowiska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach mieszczącym się przy ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

 I. Stanowisko pracy: podinspektor

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

– Miejsce pracy: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Data zatrudnienia – od 2 listopada 2015r

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu biurowego: word i excel,
 • 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie.
 • Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • systematyczność, terminowość, samodzielność;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
 • terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego / do kasy i na konta bankowe /,
 • prowadzenie ewidencji osób, którym przyznano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 • prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt do organu odwoławczego,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 • dokonywanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na konta bankowe
 • obsługa programu PŁATNIK dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych,
 • wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „ Świadczenia rodzinne”
 • podejmowanie całokształtu działań i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • wprowadzanie  zadłużeń do Krajowego Rejestru Długów,

IV. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania )
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenia kandydata o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych),
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienia na danym stanowisku.

V. Termin składania dokumentów:

 • kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Torowej 21 w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres GOPS Pabianice w terminie do 18 września 2015 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach”.
 • oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
 • termin otwarcia ofert w dniu 21 września 2015r.
 • konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach w dniu 29 września 2015r. o godz. 14.00, pokój 32
 • konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach,
 • do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
 • wyniki konkursu na stanowisko inspektora zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

VI. Dodatkowe informacje

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu sierpniu 2015r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Opublikowany przez:

Tańsze paliwo, rozmowy telefoniczne i przejazdy koleją, rabaty na odzież, żywność dla dzieci, asortyment rtv i agd oraz preferencyjne oprocentowanie kredytu – to ulgi, które oferują nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny. 13 sierpnia podpisano kolejne umowy z firmami i instytucjami, które chcą wspierać rodziny wielodzietne. || więcej…

Opublikowany przez:

Zgodnie z regulaminem:

 1. wśród uczestników konkursu wylosowaliśmy nagrody dla 1 osoby z każdej szkoły podstawowej z terenu gminy Pabianice.
 • Michał Trzeszczak – SP. Bychlew
 • Julia Studzińska – Z.Sz.P.Piątkowisko
 • Patrycja Palczak – SP.Petrykozy
 • Marysia Pluta – SP.Pawlikowice
 1. Na 4 ogłoszone konkursy „Świat wolny od używek”, „Zdrowe zagranie”, „Warto pomagać”, Razem lepiej” mieliśmy trzy nieugięte zawodniczki, które za aktywny udział nagradzamy
 • Michalina Listwoń – Z.Sz.P.Piątkowisko
 • Agata Szyszkiewicz – Z.Sz.P.Piątkowisko
 • Weronika Wróbel – Z.Sz.P.Piątkowisko

Raz jeszcze SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!

I zapraszamy do aktywnego udziału w organizowanych przez Ośrodek konkursach.

 

 

 

Opublikowany przez:

W okresie kwiecień – maj br. młodzież z terenu szkół gminy Pabianice wzięła udział w konkursach organizowanych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Wykonane prace plastyczne Ośrodek Pomocy przesłał do organizatorów czyli Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu.

Jak czytamy w otrzymanej od organizatorów informacji, do biura kampanii napłynęły tysiące prac z całej Polski, a wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszej gminy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór dyplomów oraz nagród do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

3 osoby otrzymują kalendarz 15 SPOSOBÓW NA NUDĘ, 5 osób grę planszową 15 SPOSOBÓW NA NUDĘ.

Uczniowie Gimnazjum w Piątkowisku

WP_20150814_006 WP_20150814_012 WP_20150814_013

Uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piątkowisku

WP_20150814_008 WP_20150814_010

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychlewie

WP_20150814_007WP_20150814_009WP_20150814_011

Za udział w kampanii Gmina Pabianice otrzymuje Złoty Certyfikat, z czego ogromnie się cieszymy.

WP_20150814_004

„Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia i osądu, rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia, jak rozwój jednostki poza żyzną glebą społeczności” Albert Einstein.

Telefon zaufania

Lip
2015
01

Opublikowany przez:

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi TELEFON ZAUFANIA 801-889-880 dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Link do filmiku – kliknij tu