Rozeznanie cenowe na świadczenie usług żywieniowych

Gru
2015
03

Opublikowany przez:

GOPS.26.53.2015

ROZEZNANIE CENOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług żywieniowych w 2016 r.

Specyfikacja usługi

 Przygotowanie i wydanie w siedzibie baru/restauracji obiadów dla osób skierowanych przez GOPS, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

Wykonawca zobowiązany będzie do wydania obiadów jednodaniowych:

  • max. 1 raz w tygodniu danie bezmięsne np. naleśniki, pierogi, ryba, placki ziemniaczane; kompot lub herbata,
  • min. 4 razy w tygodniu danie mięsne np. ziemniaki/ryż/makaron, mięso, surówka, kompot lub herbata.

Gramatura posiłków:

– ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – min. 150 g

– mięso lub ryba – min. 100 g

– surówki, jarzyny – min. 100 g

– naleśniki, kluski, pierogi itp. – min. 300 g

– kompot lub herbata – 200 ml

 

Obiady winny być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015.594), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę.

Szacunkowa dzienna liczba osób korzystających z posiłków: 8 osób.

Ilość posiłków może ulec zmianie w zależności od liczby osób zakwalifikowanych przez GOPS Pabianice.

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: 02 styczeń 2016 r.

Zakończenie: 23 grudzień 2016 r.

Posiłki winny być wydawane w godzinach 12-17.

Wykonawca wydaje obiady na podstawie imiennej decyzji administracyjnej, dostarczonej przez osobę pobierającą obiady. W decyzji wyszczególniona jest liczba przyznanych obiadów w danym miesiącu.

Kryteria wyboru ofert

– Cena – 100%

Cenę oferty należy podać jako stawkę za 1 posiłek.

Umowa i płatność

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury/rachunku potwierdzonego wykazem osób, które odebrały posiłek.

Powyższe dokumenty należy przesłać listem lub dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka najpóźniej 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wystawiona jest faktura/rachunek.

Prosimy o złożenie oferty na załączonym wzorze (załącznik nr 1 do zapytania) i dostarczenie jej do siedziby Ośrodka w terminie do 14.12.2015 r. – osobiście lub pocztą email.

Osoba do kontaktów: Kamila Olejnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach

Ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

Tel. 668 374 148

gops@pabianice.gmina.pl

 


                                                    Kierownik GOPS Pabianice

                                                    Magdalena Mielczarek